Podpísaním zmluvy sa

               naše SLUŽBY len začínajú

Klientský servis

Výberom vhodného FINANČNÉHO PRODUKTU a podpisom zmluvy sa to ani

zďaleka nekončí. Pre našich klientov ZABEZPEČUJEME SERVIS
pri týchto situáciách:

 

Oblasť úverov             

V oblasti úverov

 

 • Zmeny v úverových zmluvách  (zmena objektu záložného práva,
  lehoty splatnosti, doby splácania úveru...) 
 • Odklad splátok z dôvodu mimoriadnej udalosti
 • Refinancovanie úveru pri ukončení doby fixácie úrokovej sadzby
 • Podania na kataster
 • Vinkulácia poistných zmlúv v prospech banky

 

     

 

Oblasť úverov             

V oblasti poistenia

 

 • Audit existujúcich poistných zmlúv
 • Výročia poistných zmlúv a splatnosť poistného
 • Asistencia pri nahlasovaní a likvidácii poistných udalostí
 • Zmeny v produktoch a úpravy zmlúv podľa individuálnych potrieb klientov
 • Komunikácia s poisťovňami pri zmenách a úpravách poistných zmlúv

 

 

V prípade potreby odporučíme overených geodetov, realitných maklérov či súdneho znalca.  

 

 

Kontaktujte nás

ÚVERY - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 14.6.2011 ako podriadený finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa úverových produktov klienti neplatia.

 

Zobraziť viac

informačná povinnosť

Právne informácie

 

Podľa § 24 ods. 4 písm. c) a d) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť GEPARD FINANCE, s. r. o. nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní a/alebo na hlasovacích právach („kvalifikovaný vplyv“) spoločnosti IPS, s.r.o. a rovnako tak ani spoločnosť IPS, s.r.o. nemá kvalifikovaný vplyv na spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľom webového sídla www.ipsconsult.sk je obchodná spoločnosť IPS, s.r.o. v zastúpení Iveta Popovičová Šišková so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B  („prevádzkovateľ“), ktorý na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou GEPARD FINANCE, s. r. o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta zapísaného v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v sektore poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985.

 

Záujemca udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi, spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o. a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom prostredníctvom ich vpísania do systému, odsúhlasením podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich odoslaním na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa.

 

Získané osobné údaje prostredníctvom webového sídla www.ipsconsult.sk  budú spracované v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk hypotekárneho financovania a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje podľa podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o., ktorej je podriadeným finančným agentom a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom) s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak (napr. osobné údaje sprístupniť v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že tieto informácie sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania dotknutou osobou, ak nie je dohodnuté inak.

 

REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI

 

Link:  http://www.gepardfinance.sk/reklamacny-poriadok

 

POISTENIE - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 15.12.2009 ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa poistných produktov klienti neplatia.

 

Zobraziť viac

informačná povinnosť

Právne informácie pre klienta zmysle § 33 zákona č. 186/2009 v znení zákona č. 129/2010 Z.z. a zákona č.132/2013 (ďalej len “Zákon“).

 

I. ČINNOSŤ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

Spoločnosť IPS, s.r.o.  so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B (ďalej len “Spoločnosť) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami uvedenými na webovom sídle Spoločnosti www.ipsconsult.sk.

 

II. PREPOJENIE NA FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Spoločnosť IPS, s.r.o. nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie. Žiadna finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti IPS, s.r.o..

 

III. POPLATKY A NÁKLADY FINANČNEJ SLUŽBY

Spoločnosť  IPS, s.r.o. neúčtuje klientom za služby finančného sprostredkovania žiadne poplatky. Za poskytovanie finančných služieb hradí klient finančnej inštitúcii poplatky v zmysle cenníka služieb a všeobecných obchodných podmienok finančnej inštitúcie. Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od sprostredkovaného finančného produktu ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom klienta vznikla.

 

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi webového sídla www.ipsconsult.sk, spoločnosti IPS, s. r. o. so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B (ďalej len “Spoločnosť) podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to ich odoslaním na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa.

 

Získané osobné údaje budú spracované v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk poistných produktov a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje podľa podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak (napr. osobné údaje sprístupniť v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že tieto informácie sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania dotknutou osobou, ak nie je dohodnuté inak.