Kontaktná adresa:

IPS, s.r.o.

Mlynské nivy 58

821 05 Bratislava

(budova BOND Reality pri OBI na Bajkalskej)

IČO: 44253605

 

 

Iveta Popovičová Šišková

konateľka spoločnosti

+421 948 440 289

iveta.popovicova@gepardfinance.sk

popovicova@ipsconsult.sk

 

Andrej Popovič

konateľ spoločnosti

popovic@ipsconsult.sk

 
×

Kontaktujte nás


Zobraziť viac

Potvrdzujem, že som sa pred poskytnutím svojich osobných údajov oboznámil s Právnymi informáciami a svoje osobné údaje som uviedol pravdivo a súhlasím s ich spracovaním. Spoločnosť IPS s.r.o., je oprávnená spracovávať osobné údaje o potenciálnom klientovi/klientovi na účely, v rozsahu a na základe: zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nad rámec tohto oprávnenia zaškrtnutím políčka pod formulárom potvrdzujem udelenie súhlasu spoločnosti IPS, s.r.o., IČO: 44 253 605, so sídlom Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, aby moje osobné údaje spoločnosť IPS s.r.o. spracovávala v rozsahu meno a priezvisko, email, telefónne číslo a dôvod za akým kontaktujem spoločnosť IPS, s.r.o., na účel aj opätovného predkladania návrhov na vytvorenie a udržiavanie vhodnej ponuky finančných produktov pre mňa, resp. na účel oslovenia s ponukou nadobudnutia finančných produktov aj v budúcnosti. Ako potencionálny klient súhlasím s tým, že IPS, s.r.o , má právo použiť na ponuku finančných produktov aj telefónny volací systém, e-mail, SMS alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie, umožňujúce mu individuálnu komunikáciu s klientom. Ak IPS, s.r.o. bude realizovať svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, ako potencionálny klient vyjadrujem svoj súhlas a žiadam o poskytovanie informácií, materiálov a ponúk takýmto spôsobom. Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujem na dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Tento udelený súhlas môžem ako potenciálny klient/klient kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti IPS, s.r.o., Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, alebo zaslaním e mailu na adresu popovicova@ipsconsult.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby uvedené v § 21 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý, že zodpovedám za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytnem v tomto formulári a som si vedomý , že mnou poskytnuté údaje budú slúžiť spoločnosti IPS, s.r.o. k posúdeniu a vyhodnoteniu vhodnej formy odbornej pomoci a informácií, pomocou mojich informácií spoločnosť IPS, s.r.o. vyhodnotí, aké odporúčania finančnej služby sú pre mňa vhodné. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov potenciálneho klienta/klienta, sú uvedené na webovom sídle spoločnosti IPS s.r.o. „Informácie poskytnuté potenciálnemu klientovi /klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby“ v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. na www.ipsconsult.sk

ÚVERY - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 14.6.2011 ako podriadený finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa úverových produktov klienti neplatia.

 

Zobraziť viac

informačná povinnosť

Právne informácie

 

Podľa § 24 ods. 4 písm. c) a d) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť GEPARD FINANCE, s. r. o. nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní a/alebo na hlasovacích právach („kvalifikovaný vplyv“) spoločnosti IPS, s.r.o. a rovnako tak ani spoločnosť IPS, s.r.o. nemá kvalifikovaný vplyv na spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľom webového sídla www.ipsconsult.sk je obchodná spoločnosť IPS, s.r.o. v zastúpení Iveta Popovičová Šišková so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B  („prevádzkovateľ“), ktorý na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou GEPARD FINANCE, s. r. o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta zapísaného v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v sektore poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985.

 

Záujemca udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi, spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o. a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom prostredníctvom ich vpísania do systému, odsúhlasením podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich odoslaním na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa.

 

Získané osobné údaje prostredníctvom webového sídla www.ipsconsult.sk  budú spracované v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk hypotekárneho financovania a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje podľa podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o., ktorej je podriadeným finančným agentom a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom) s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak (napr. osobné údaje sprístupniť v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že tieto informácie sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania dotknutou osobou, ak nie je dohodnuté inak.

 

REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI

 

Link:  http://www.gepardfinance.sk/reklamacny-poriadok

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 15.12.2009 ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa poistných produktov klienti neplatia.

 

 

Zobraziť viac

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?


 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť IPS, s. r. o., so sídlom Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, IČO:44 253 605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 53130/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.


 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?


 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava alebo na e-mail:______________. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.


 

Informácie o spracúvaní osobných údajov


 

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu, v oblasti daní a účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v § 10, § 11, § 12 a § 14 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky údaje uvedené v dokladoch potrebných na preukazovanie plnenia zákonnej povinnosti. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“). V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, číslo bankového účtu, e-mail, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie agendy súvisiacej s reklamáciou v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade plnenia povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia nášho zmluvného vzťahu, resp. 5 rokov od vykonania obchodu. V prípade plnenia daňových a účtovných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti. V prípade plnenia našich zákonných povinností v oblasti finančného sprostredkovania budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od podpisu zmluvy v oblasti poskytovania finančných služieb. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou.


 

Zmluvné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu uvedenom v § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.


 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ako aj za účelom Vašej identifikácie a na ďalšie súvisiace účely ustanovené najmä v § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, za účelom uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv a za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú výkon finančného sprostredkovania a súvisiacich činností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv a zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v ustanovení § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vykonávania finančného sprostredkovania a súvisiacich činností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v ustanovení § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade vykonávania finančného sprostredkovania a súvisiacich činností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia spolupráce v zmysle zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov.


 

Príjemcovia

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, banky, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.


 

 

PARTNERSKÉ FIRMY A INŠTITÚCIE