Nájdeme Vám

                  najlepšie POISTENIE

Poistenie

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 15.12.2009 ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa poistných produktov klienti neplatia.

 

Majetkové poistenie             

Majetkové poistenie

 

 • Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie zodpovednosti za škodu (zamestnancov, podnikateľov, súkromných osôb, profesijná a environmentálna zodpovednosť)
 • Cestovné poistenie 
 • Poistenie do hôr

 

 

 

Životné poistenie             

Životné poistenie

 • Rozumné zabezpečenie vašich životných situácií a rizík – úrazové a rizikové poistenie

 

 

 

Zabezpečte sa s nami             

Zabezpečte sa s nami

 • Navrhneme pre vás ten správny produkt pre Vaše potreby
  a životné situácie
 • Optimalizujeme existujúce zmluvy
 • Zabezpečíme Vám klientský servis

 

 

Poisťovne

Colonnade logo
Axa logo
Allianz logo
Generali logo
Wustenrot logo
Kooperativa logo
Union logo
Uniqa logo
Novis logo
Ergo logo

Kontaktujte nás

POISTENIE - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 15.12.2009 ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa poistných produktov klienti neplatia.

 

Zobraziť viac

informačná povinnosť

Právne informácie pre klienta zmysle § 33 zákona č. 186/2009 v znení zákona č. 129/2010 Z.z. a zákona č.132/2013 (ďalej len “Zákon“).

 

I. ČINNOSŤ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

Spoločnosť IPS, s.r.o.  so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B (ďalej len “Spoločnosť) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami uvedenými na webovom sídle Spoločnosti www.ipsconsult.sk.

 

II. PREPOJENIE NA FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Spoločnosť IPS, s.r.o. nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie. Žiadna finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti IPS, s.r.o..

 

III. POPLATKY A NÁKLADY FINANČNEJ SLUŽBY

Spoločnosť  IPS, s.r.o. neúčtuje klientom za služby finančného sprostredkovania žiadne poplatky. Za poskytovanie finančných služieb hradí klient finančnej inštitúcii poplatky v zmysle cenníka služieb a všeobecných obchodných podmienok finančnej inštitúcie. Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od sprostredkovaného finančného produktu ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom klienta vznikla.

 

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi webového sídla www.ipsconsult.sk, spoločnosti IPS, s. r. o. so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B (ďalej len “Spoločnosť) podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to ich odoslaním na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa.

 

Získané osobné údaje budú spracované v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk poistných produktov a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje podľa podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak (napr. osobné údaje sprístupniť v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že tieto informácie sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania dotknutou osobou, ak nie je dohodnuté inak.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

Zobraziť viac

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI

 

 

 

IPS, s.r.o.

Konopiská 511/1 , 851 10 Bratislava, IČO: 44 253 605

zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 53130/B

 

 

 

 

 

INTERNÝ PORIADOK

PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

KLIENTOV/ POTENCIÁLNYCH KLIENTOV

 

 

Článok I

Základné ustanovenia

Účel

 

 1. Interný poriadok pre vybavovanie sťažností klientov spoločnosti IPS, s.r.o. nadväzuje na  Smernicu pre evidenciu a riešenie sťažností klientov, aktualizovanej a účinnej od 1.3.2013.
 2. Účelom interného poriadku je infomovať klienta o možnosti uplatnenia si svojho práva na podanie sťažnosti na vykonávanie finačného sprostredkovania podriadeným finačným agentom s ktorým IPS, s.r.o. uzavrel zmluvu o poskytnutí finančnej zmluvy alebo vykonáva finančné sprostredkovanie v mene samostatného finačného agenta IPS, s.r.o. .
 3. Základným právnym predpisom  pre tento interný poriadok je zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoFSP“).
 4. Samostatný finančný agent je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa ZoFSP, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9., ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky na odbornú spôsobilosť , je riadne zapísaný v zozname podriadených finančných agentov v Podregistri poistenie alebo zaistenie s prideleným jedinečným registračným číslom a ktorý dojednáva a uzatvára s klientom/ potenciálnym klientom zmluvu o poskytnutí finančnej služby.
 5. V zmysle  ustanovenia § 23 odseku 1, vykonávať finančné sprostredkovanie môžu len dôveryhodné osoby, ktoré poskytujú záruku, že budú spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať finančné sprostredkovanie , vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia.

 

Článok II

Sťažnosť

 

 1. Sťažnosť je písomné alebo ústne podanie klienta , alebo jeho splnomocneného zástupcu, v ktorom sa klient sťažuje na :
 1. činnosť podriadeného finančného agenta (ďalej len „PFA“) alebo samostatného finančného agenta (ďalej len „SFA“), smerujúcej k uzavretiu, alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 2. poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 3.  spoluprácu pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 4. spoluprácu pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak to charakter finančnej  služby dovoľuje.

 

Článok III

Podanie a prijatie sťažnosti

 

 1. Klient je oprávnený podať  sťažnosť priamo na adresu IPS, s.r.o. Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava.
 2. Sťažnosť sa môže prijať:

a)    telefonicky

b)    poštou

c)    faxom

d)    mailom na adresu:  popovicova@ipsconsult.sk

e)    podriadeným finančným agentom

f)    osobne v sídle spoločnosti

 

 1. Zo sťažnosti musí byť jednoznačné, kto je sťažovateľom v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu sťažovateľa,
 2. Sťažnosť musí v prípade fyzickej osoby obsahovať meno a priezvisko klienta alebo potenciálneho klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia Sťažnosti,
 3. V prípade právnickej osoby musí  Sťažnosť obsahovať obchodné meno spoločnosti, adresu jej sídla a údaje o kontaktnej osobe,
 4. Každá  sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 5. Každá sťažnosť musí mať uvedený predmet sťažnosti, resp. proti komu je sťažnosť smerovaná,
 6. Sťažnosť musí poukazovať na konkrétne nedostatky,
 7. Zo sťažnosti musí byť zrejmé čoho sa sťažovateľ domáha,
 8. Sťažnosť musí obsahovať vlastnoručný podpis osoby, ktorá sťažnosť podala,
 9.  Vedúci zamestnanec IPS, s.r.o. ktorý je zodpovedný za riešenie sťažností klientov, sa  pri riešení sťažnosti riadi  Smernicou pre evidenciu a riešenie sťažností klientov. V riešení konkrétnej sťažnosti má k dispozícii príslušné podklady súvisiace s uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta, ktoré je SFA oprávnený v zmysle ustanovenia § 31 ZoFSP získavať na účely vykonávania finančného sprostredkovania , viesť ich evidenciu a uchovávať ju v zmysle ustanovenia § 36 ZoFSP.

 

Článok IV

Postup pri riešení prijatej sťažnosti

 

 1. SFA v zmysle ustanovenia § 26 odsek 3 ZoFSP  na účely zabezpečenia dodržiavania povinností má vypracovanú vnútornú smernicu pre evidenciu a riešenie sťažností klientov, ako osobitný vnútorný predpis a vypracovaný formulár “Záznamu o prijatých sťažnostiach“.
 2.  Záznam musí obsahovať  nasledovné údaje:

a)  meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,

b) predmet sťažnosti,

c) dátum doručenia sťažnosti,

d) identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,

e) vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,

f) spôsob vybavenia sťažnosti,

g) opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,

h) dátum vybavenia sťažnosti.

 

Článok V

Lehota na vybavenie sťažnosti

 

 1. SFA je povinný v zmysle ustanovenia  §26 ods. 5 ZoFSP  vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.
 2.  V odôvodnených prípadoch môže SFA predĺžiť lehotu najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

 

Článok VI

Posudzovania sťažnosti

 

 1. Sťažnosť po vykonaní všetkých krokov smerujúcich k zisteniu vzájomných súvislostí a skutočností je vyhodnotená ako oprávnená alebo neoprávnená.
 2. Informácia posúdenia sťažnosti je obsahom písomného oznámenia o výsledku šetrenia adresovaného sťažovateľovi/ klientovi, a to v lehote definovanej v Článku VI. poriadku.

 

Článok VII

Podanie odvolania

 

 1. V prípade, že klient nie je spokojný s výsledkom šetrenia jeho sťažnosti , má právo podať námietku na výsledok riešenia jeho sťažnosti, a to písomne na adresu IPS, s.r.o., Konopiská 511/1 , 851 10 Bratislava. Námietku  môže podať v lehote  15 (slovom: pätnásť) kalendárnych dní od doručenia písomnej informácie o výsledku riešenia sťažnosti.  
 2. SFA opäť otvorí jeho pôvodnú sťažnosť, ktorá je evidovaná, uložená v sídle spoločnosti, so všetkými súvisiacimi podkladmi .
 3. SFA je povinný vybaviť námietku klienta  do 30 dní odo dňa jej doručenia  a v tejto lehote je povinný písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho námietky.
 4. Ak s vybavením sťažnosti alebo námietky na výsledok sťažnosti nie je sťažovateľ/ klient spokojný, môže sa obrátiť na Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu.
 5. NBS prijíma iba sťažnosti podané písomne alebo elektronicky.
 6. Sťažnosť môže klient do NBS podať:

 

 1. elektronicky -  pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady,
 2. poštou -  pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:  Národná banka Slovenska, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava,
 3. osobne -  každú stredu v čase od 8.30 do 11.30  a od 12.30  do 16. 30  na adrese NBS, uvedenej v bode b).
 4. na e- mailovú adresu: spotrebitel@nbs.sk.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Interný poriadok pre vybavovanie sťažností klientov/ potenciálnych klientov je záväzný pre každého klienta alebo potenciálneho klienta Spoločnosti.
 2. Odpis Interného poriadku pre vybavovanie sťažností klientov/ potenciálnych klientov IPS, s.,r.o.je voľne prístupný k nahliadnutiu. Je vyhotovený v 3 (slovom troch) identických vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých po 1 (slovom: jednom) má každý spoločník  a 1 (slovom: jedno) vyhotovenie bude uložené v sídle spoločnosti medzi dôležitými listinami.
 3. Bude uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti a bude  k dispozícii v sídle Spoločnosti.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto Interného  poriadku. Takúto zmenu Spoločnosť oznámi na internetovej stránke Spoločnosti s uvedením dátumu účinnosti.
 5. Interný poriadok pre vybavovanie sťažností klientov/ potenciálnych klientov  nadobúda účinnosť dňa 1.3.2013.

 

 

V  Bratislave 1.3.2013

 

 

 

Iveta Popovičová Šišková

konateľ