Nájdeme Vám

                  najlepšie POISTENIE

Poistenie

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 15.12.2009 ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa poistných produktov klienti neplatia.

 

Majetkové poistenie             

Majetkové poistenie

 

 • Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie zodpovednosti za škodu (zamestnancov, podnikateľov, súkromných osôb, profesijná a environmentálna zodpovednosť)
 • Cestovné poistenie 
 • Poistenie do hôr

 

 

 

Životné poistenie             

Životné poistenie

 • Rozumné zabezpečenie vašich životných situácií a rizík – úrazové a rizikové poistenie

 

 

 

Zabezpečte sa s nami             

Zabezpečte sa s nami

 • Navrhneme pre vás ten správny produkt pre Vaše potreby
  a životné situácie
 • Optimalizujeme existujúce zmluvy
 • Zabezpečíme Vám klientský servis

 

 

Poisťovne

Uniqa logo
Allianz logo
Generali logo
Wustenrot logo
Kooperativa logo
Union logo
Colonnade logo
Novis logo

Kontaktujte nás


Zobraziť viac

Potvrdzujem, že som sa pred poskytnutím svojich osobných údajov oboznámil s Právnymi informáciami a svoje osobné údaje som uviedol pravdivo a súhlasím s ich spracovaním. Spoločnosť IPS s.r.o., je oprávnená spracovávať osobné údaje o potenciálnom klientovi/klientovi na účely, v rozsahu a na základe: zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nad rámec tohto oprávnenia zaškrtnutím políčka pod formulárom potvrdzujem udelenie súhlasu spoločnosti IPS, s.r.o., IČO: 44 253 605, so sídlom Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, aby moje osobné údaje spoločnosť IPS s.r.o. spracovávala v rozsahu meno a priezvisko, email, telefónne číslo a dôvod za akým kontaktujem spoločnosť IPS, s.r.o., na účel aj opätovného predkladania návrhov na vytvorenie a udržiavanie vhodnej ponuky finančných produktov pre mňa, resp. na účel oslovenia s ponukou nadobudnutia finančných produktov aj v budúcnosti. Ako potencionálny klient súhlasím s tým, že IPS, s.r.o , má právo použiť na ponuku finančných produktov aj telefónny volací systém, e-mail, SMS alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie, umožňujúce mu individuálnu komunikáciu s klientom. Ak IPS, s.r.o. bude realizovať svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, ako potencionálny klient vyjadrujem svoj súhlas a žiadam o poskytovanie informácií, materiálov a ponúk takýmto spôsobom. Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujem na dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Tento udelený súhlas môžem ako potenciálny klient/klient kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti IPS, s.r.o., Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, alebo zaslaním e mailu na adresu popovicova@ipsconsult.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby uvedené v § 21 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý, že zodpovedám za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytnem v tomto formulári a som si vedomý , že mnou poskytnuté údaje budú slúžiť spoločnosti IPS, s.r.o. k posúdeniu a vyhodnoteniu vhodnej formy odbornej pomoci a informácií, pomocou mojich informácií spoločnosť IPS, s.r.o. vyhodnotí, aké odporúčania finančnej služby sú pre mňa vhodné. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov potenciálneho klienta/klienta, sú uvedené na webovom sídle spoločnosti IPS s.r.o. „Informácie poskytnuté potenciálnemu klientovi /klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby“ v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. na www.ipsconsult.sk

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 15.12.2009 ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa poistných produktov klienti neplatia.

 

Zobraziť viac

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?


 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť IPS, s. r. o., so sídlom Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, IČO:44 253 605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 53130/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.


 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?


 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava alebo na e-mail:______________. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.


 

Informácie o spracúvaní osobných údajov


 

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu, v oblasti daní a účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v § 10, § 11, § 12 a § 14 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky údaje uvedené v dokladoch potrebných na preukazovanie plnenia zákonnej povinnosti. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“). V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, číslo bankového účtu, e-mail, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie agendy súvisiacej s reklamáciou v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade plnenia povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia nášho zmluvného vzťahu, resp. 5 rokov od vykonania obchodu. V prípade plnenia daňových a účtovných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti. V prípade plnenia našich zákonných povinností v oblasti finančného sprostredkovania budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od podpisu zmluvy v oblasti poskytovania finančných služieb. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou.


 

Zmluvné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu uvedenom v § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.


 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ako aj za účelom Vašej identifikácie a na ďalšie súvisiace účely ustanovené najmä v § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, za účelom uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv a za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú výkon finančného sprostredkovania a súvisiacich činností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv a zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v ustanovení § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vykonávania finančného sprostredkovania a súvisiacich činností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v ustanovení § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade vykonávania finančného sprostredkovania a súvisiacich činností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia spolupráce v zmysle zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov.


 

Príjemcovia

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, banky, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.


 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

Zobraziť viac

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI

 

 

 

IPS, s.r.o.

Konopiská 511/1 , 851 10 Bratislava, IČO: 44 253 605

zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 53130/B

 

 

 

 

 

INTERNÝ PORIADOK

PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

KLIENTOV/ POTENCIÁLNYCH KLIENTOV

 

 

Článok I

Základné ustanovenia

Účel

 

 1. Interný poriadok pre vybavovanie sťažností klientov spoločnosti IPS, s.r.o. nadväzuje na  Smernicu pre evidenciu a riešenie sťažností klientov, aktualizovanej a účinnej od 1.3.2013.
 2. Účelom interného poriadku je infomovať klienta o možnosti uplatnenia si svojho práva na podanie sťažnosti na vykonávanie finačného sprostredkovania podriadeným finačným agentom s ktorým IPS, s.r.o. uzavrel zmluvu o poskytnutí finančnej zmluvy alebo vykonáva finančné sprostredkovanie v mene samostatného finačného agenta IPS, s.r.o. .
 3. Základným právnym predpisom  pre tento interný poriadok je zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoFSP“).
 4. Samostatný finančný agent je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa ZoFSP, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9., ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky na odbornú spôsobilosť , je riadne zapísaný v zozname podriadených finančných agentov v Podregistri poistenie alebo zaistenie s prideleným jedinečným registračným číslom a ktorý dojednáva a uzatvára s klientom/ potenciálnym klientom zmluvu o poskytnutí finančnej služby.
 5. V zmysle  ustanovenia § 23 odseku 1, vykonávať finančné sprostredkovanie môžu len dôveryhodné osoby, ktoré poskytujú záruku, že budú spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať finančné sprostredkovanie , vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia.

 

Článok II

Sťažnosť

 

 1. Sťažnosť je písomné alebo ústne podanie klienta , alebo jeho splnomocneného zástupcu, v ktorom sa klient sťažuje na :
 1. činnosť podriadeného finančného agenta (ďalej len „PFA“) alebo samostatného finančného agenta (ďalej len „SFA“), smerujúcej k uzavretiu, alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 2. poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 3.  spoluprácu pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 4. spoluprácu pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak to charakter finančnej  služby dovoľuje.

 

Článok III

Podanie a prijatie sťažnosti

 

 1. Klient je oprávnený podať  sťažnosť priamo na adresu IPS, s.r.o. Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava.
 2. Sťažnosť sa môže prijať:

a)    telefonicky

b)    poštou

c)    faxom

d)    mailom na adresu:  popovicova@ipsconsult.sk

e)    podriadeným finančným agentom

f)    osobne v sídle spoločnosti

 

 1. Zo sťažnosti musí byť jednoznačné, kto je sťažovateľom v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu sťažovateľa,
 2. Sťažnosť musí v prípade fyzickej osoby obsahovať meno a priezvisko klienta alebo potenciálneho klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia Sťažnosti,
 3. V prípade právnickej osoby musí  Sťažnosť obsahovať obchodné meno spoločnosti, adresu jej sídla a údaje o kontaktnej osobe,
 4. Každá  sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 5. Každá sťažnosť musí mať uvedený predmet sťažnosti, resp. proti komu je sťažnosť smerovaná,
 6. Sťažnosť musí poukazovať na konkrétne nedostatky,
 7. Zo sťažnosti musí byť zrejmé čoho sa sťažovateľ domáha,
 8. Sťažnosť musí obsahovať vlastnoručný podpis osoby, ktorá sťažnosť podala,
 9.  Vedúci zamestnanec IPS, s.r.o. ktorý je zodpovedný za riešenie sťažností klientov, sa  pri riešení sťažnosti riadi  Smernicou pre evidenciu a riešenie sťažností klientov. V riešení konkrétnej sťažnosti má k dispozícii príslušné podklady súvisiace s uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta, ktoré je SFA oprávnený v zmysle ustanovenia § 31 ZoFSP získavať na účely vykonávania finančného sprostredkovania , viesť ich evidenciu a uchovávať ju v zmysle ustanovenia § 36 ZoFSP.

 

Článok IV

Postup pri riešení prijatej sťažnosti

 

 1. SFA v zmysle ustanovenia § 26 odsek 3 ZoFSP  na účely zabezpečenia dodržiavania povinností má vypracovanú vnútornú smernicu pre evidenciu a riešenie sťažností klientov, ako osobitný vnútorný predpis a vypracovaný formulár “Záznamu o prijatých sťažnostiach“.
 2.  Záznam musí obsahovať  nasledovné údaje:

a)  meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,

b) predmet sťažnosti,

c) dátum doručenia sťažnosti,

d) identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,

e) vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,

f) spôsob vybavenia sťažnosti,

g) opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,

h) dátum vybavenia sťažnosti.

 

Článok V

Lehota na vybavenie sťažnosti

 

 1. SFA je povinný v zmysle ustanovenia  §26 ods. 5 ZoFSP  vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.
 2.  V odôvodnených prípadoch môže SFA predĺžiť lehotu najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

 

Článok VI

Posudzovania sťažnosti

 

 1. Sťažnosť po vykonaní všetkých krokov smerujúcich k zisteniu vzájomných súvislostí a skutočností je vyhodnotená ako oprávnená alebo neoprávnená.
 2. Informácia posúdenia sťažnosti je obsahom písomného oznámenia o výsledku šetrenia adresovaného sťažovateľovi/ klientovi, a to v lehote definovanej v Článku VI. poriadku.

 

Článok VII

Podanie odvolania

 

 1. V prípade, že klient nie je spokojný s výsledkom šetrenia jeho sťažnosti , má právo podať námietku na výsledok riešenia jeho sťažnosti, a to písomne na adresu IPS, s.r.o., Konopiská 511/1 , 851 10 Bratislava. Námietku  môže podať v lehote  15 (slovom: pätnásť) kalendárnych dní od doručenia písomnej informácie o výsledku riešenia sťažnosti.  
 2. SFA opäť otvorí jeho pôvodnú sťažnosť, ktorá je evidovaná, uložená v sídle spoločnosti, so všetkými súvisiacimi podkladmi .
 3. SFA je povinný vybaviť námietku klienta  do 30 dní odo dňa jej doručenia  a v tejto lehote je povinný písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho námietky.
 4. Ak s vybavením sťažnosti alebo námietky na výsledok sťažnosti nie je sťažovateľ/ klient spokojný, môže sa obrátiť na Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu.
 5. NBS prijíma iba sťažnosti podané písomne alebo elektronicky.
 6. Sťažnosť môže klient do NBS podať:

 

 1. elektronicky -  pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady,
 2. poštou -  pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:  Národná banka Slovenska, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava,
 3. osobne -  každú stredu v čase od 8.30 do 11.30  a od 12.30  do 16. 30  na adrese NBS, uvedenej v bode b).
 4. na e- mailovú adresu: spotrebitel@nbs.sk.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Interný poriadok pre vybavovanie sťažností klientov/ potenciálnych klientov je záväzný pre každého klienta alebo potenciálneho klienta Spoločnosti.
 2. Odpis Interného poriadku pre vybavovanie sťažností klientov/ potenciálnych klientov IPS, s.,r.o.je voľne prístupný k nahliadnutiu. Je vyhotovený v 3 (slovom troch) identických vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých po 1 (slovom: jednom) má každý spoločník  a 1 (slovom: jedno) vyhotovenie bude uložené v sídle spoločnosti medzi dôležitými listinami.
 3. Bude uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti a bude  k dispozícii v sídle Spoločnosti.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto Interného  poriadku. Takúto zmenu Spoločnosť oznámi na internetovej stránke Spoločnosti s uvedením dátumu účinnosti.
 5. Interný poriadok pre vybavovanie sťažností klientov/ potenciálnych klientov  nadobúda účinnosť dňa 1.3.2013.

 

 

V  Bratislave 1.3.2013

 

 

 

Iveta Popovičová Šišková

konateľ

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OÚ

 

Spoločnosť IPS s.r.o. spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb alebo na základe právneho predpisu predovšetkým zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú v spoločnosti IPS s.r.o. spracovávané predovšetkým za účelom evidencie databázy klientov a zmlúv uzatvorených s klientmi pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

 

Zobraziť viac

Informácie o ochrane OÚ

Informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti IPS s.r.o.

 

Prevádzkovateľ: spoločnosť IPS s.r.o. so sídlom Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava , IČO: 44 253 605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 53130/B. Prevádzkovateľ je samostatný finančnú agent.

 

Označenie zoznamu v príslušnom podregistri podľa §13 z. č. 186/2009

 

IPS, s.r.o. je samostatný finančný agent riadne zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 112985. Je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia. Finančné sprostredkovanie vykonáva sám bez podriadených finančných agentov (PFA).

 

Zápis v registri Národnej banky Slovenska si môžete overiť na www.nbs.sk v Registri finančných agentov, finančných poradcov.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

Spoločnosť IPS s.r.o. spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb alebo na základe právneho predpisu predovšetkým zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú v spoločnosti IPS s.r.o. spracovávané predovšetkým za účelom evidencie databázy klientov a zmlúv uzatvorených s klientmi pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

 

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z. z. alebo osobitných predpisov, je finančný agent oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje klienta v rozsahu podľa § 31 ods. 1 zákona

 

 • 186/2009 Z.z. a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje klienta získané na základe zákona č. 186/2009 Z.z. je finančný agent oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom č. 186/2009 Z. z. alebo osobitným predpisom a NBS na účely vykonávania dohľadu podľa zákona č. 186/2009 Z.z. a osobitných predpisov. Osobné údaje klienta získané na základe zákona č. 186/2009 Z.z. je finančný agent oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov. Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu klienta budú sprístupnené len subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov.

 

 

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Spoločnosť IPS s.r.o. pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledovné zásady:

 

 • zásada zákonnosti osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 • zásada obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom

 

 • zásada minimalizácie osobných údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú

 

 • zásada správnosti dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 

 • zásada minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;

 

 • zásada integrity a dôvernosti osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

 • zásada zodpovednosti ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Záruky ochrany osobných údajov

 

Spoločnosť IPS s.r.o. má prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov. Spoločnosť IPS, s.r.o. má vypracovanú bezpečnostnú politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Spoločnosť IPS s.r.o. neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

 

Na základe písomnej žiadosti, žiadosti podanej mailom, doručenej poštou alebo osobne v spoločnosti IPS s.r.o. má dotknutá osoba právo:

 

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

 

 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

 

 • na prenosnosť osobných údajov;

 

 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR;

 

 • žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť IPS s.r.o. o nej spracováva;

 

Požiadavky dotknutých osôb vybavujeme bezplatne s výnimkou § 21 ods. 3 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Klient má právo požiadať o preukázanie totožnosti finančného agenta, ktorý získava jeho osobné údaje.

 

Poskytovanie informácii

 

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti IPS s.r.o., alebo otázky o ochrane osobných údajov v spoločnosti IPS s.r.o. zasielajte na adresu sídla spoločnosti Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava alebo mailom na popovicova@ipsconsult.sk. Spoločnosť IPS s.r.o. vybaví vašu žiadosť bezplatne okrem výnimky podľa § 21 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY

 

v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov[ďalej len „z. č. 186/2009]

 

Zobraziť viac

Informácie poskytované klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Informácie poskytované klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby

 

v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov[ďalej len „z. č. 186/2009]

 

 1. Obchodné meno, sídlo a právna forma samostatného finančného agenta:

 

IPS, s.r.o., Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, IČO 44 253 605, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 53130/B. Samostatný finančný agent je spoločnosťou s ručením obmedzeným.

 

 1. Označenie zoznamu v príslušnom podregistri podľa §13 z. č. 186/2009,

 

IPS, s.r.o. je samostatný finančný agent riadne zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom112985. Je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia. Finančné sprostredkovanie vykonáva sám bez podriadených finančných agentov (PFA). Zápis v registri Národnej banky Slovenska si môžete overiť na www.nbs.sk v Registri finančných agentov,

 

finančných poradcov.

 

 1. Informácia o vykonávaní finančného sprostredkovania:

 

IPS, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, to je subjektmi, ktoré vykonávajú poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť, ktorými sú poisťovne s právoplatne udeleným povolením Národnou bankou Slovenka (ďalej len „NBS“), ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť v životnom poistení, poisťovne, vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení, vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení a v neživotnom poistení a zaisťovne, vykonávajúce zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky, v zmysle Zákona č. 39/2015 o poisťovníctve, ktorý nahradil Zákon č. 8/2008. Zákon č. 39/2015 sa vzťahuje na činnosti v odvetviach neživotného poistenia uvedených a na činnosti a operácie v odvetviach životného poistenia. Zákon je účinný od 1.1.2016. Na požiadanie klienta je finančný agent povinný oznámiť klientovi obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými má samostatný finančný agent uzavreté zmluvy o finančnom sprostredkovaní.

 

 

 1. Kvalifikovaná účasť finančného agenta na základnom imaní alebo hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie: IPS, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania.

 

 1. Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta: Žiadna finančná inštitúcia, ani osoby ovládajúce tieto

finančné inštitúcie, s ktorými má IPS, s.r.o. uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach IPS, s.r.o..

 

 

 1. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov, vyplývajúcich z finančného sprostredkovania: Klient môže podať sťažnosť na činnosť finančného agenta písomne na adresu sídla IPS, s.r.o., Konopiská 511/1,

851 10 Bratislava, alebo mailom na adresu popovicova@ipsconsult.sk

 

 

Finančný agent je povinný vybaviť sťažnosť do 30 dní, odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne informovať klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená, najviac na 60 dní, odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musia byť oznámené dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

 

Ďalšie práva a povinnosti pri vybavovaní sťažností sa spravujú Smernicou č.1 pre evidenciu a riešenie sťažností klientov. Táto je dostupná v písomnej forme v sídle IPS, s.r.o.

 

 1. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou: Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je súčasťou formulára „Zápis sprostredkovateľa s klientom“.

 

 1. Informácia o nákladoch na finančné sprostredkovanie: V súvislosti so sprostredkovaním finančnej služby môže samostatnému finančnému agentovi plynúť od finančnej inštitúcie peňažné alebo nepeňažné plnenie. Finančnému agentovi je odmena za finančné sprostredkovanie vyplácaná / poskytovaná finančnou inštitúciou vo forme odmeny/ provízie. Výška peňažného plnenia závisí najmä od charakteru finančného produktu, výšky platieb, frekvencie platieb klienta za finančný produkt, prípadne aj od doby platenia klienta za finančný produkt. Klient má právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške peňažného, alebo nepeňažného plnenia.

 

V sektore poistenia alebo zaistenia pri uzavieraní zmlúv životného poistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Pri uzavieraní zmluvy životného poistenia podľa Metodického usmernenia NBS č 1/2016, účelom ktorého je spôsob výpočtu a metodika výpočtu priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení sú uvedené v prílohe. o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení v zmysle zákona č. 39/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej len” z.č. 39/2015”]a Článku 2 Metodického usmernenia:” Priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení vypočítanú podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho roka odporúča NBS zverejniť na internetovej stránke poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a poisťovne z iného členského štátu do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Hodnota priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení sa určí zo zmlúv životného poistenia, ktoré nadobudli účinnosť v kalendárnom roku, a ktoré boli k poslednému dňu kalendárneho roka platné. Hodnota priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení sa určí podielom súčasnej hodnoty očakávaných provízií a súčasnej hodnoty očakávaného poistného je finančný agent povinný informovať klienta o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia v zmysle Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení, účinného od 1. novembra 2010. V zmysle tohto opatrenia je každá poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne povinná zverejniť priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení, vypočítanú spôsobom stanoveným opatrením, na svojej internetovej stránke do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.

 

 

 

9. Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie:

 

Uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len “PZ”) sa riadi predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len “OZ”), ktorý v 5. Hlave, Poistné zmluvy 1. Oddiel, priniesol od 1.1.2016 podstatné zmeny. OZ sú podriadené Všeobecné poistné podmienky, Zmluvné dojednania, ako aj samotná PZ. Ako Finančný agent Vás chceme jasne a zrozumiteľne informovať o predmete poistenia, niektorých poistných pojmoch, nároku na poistné plnenie, riziká, ktoré nie sú poistiteľné, ktoré sú v tzv.

 

výlukách z poistenia, na ktoré nevzniká nárok na poistné plnenie.

 

PZ sa Vám poisťovňa zaväzujete poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť, ktorú následne prehodnotí na základe vzniku a vzájomných súvislostí ako poistnú udalosť, v zmluve bližšie označená a Vy, ako fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom prostredníctvom nás, finančného agenta, PZ uzavrela, ste povinný platiť poistné. Súčasťou poistnej zmluvy sú už hore uvedené všeobecné poistné podmienky poistiteľa, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené.

 

Podľa § 796 Občianskeho zákonníka ste povinný platiť poistné, a to za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné); možno tiež dohodnúť, že poistné bude zaplatené naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané (jednorazové poistné). Ak nebolo dohodnuté inak, je bežné poistné splatné prvého dňa poistného obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia.

 

Máte právo na poistné plnenie, vzťahujúce sa na riziká, ktoré nie sú v tzv. výlukách z poistenia. Chceme Vás informovať, že poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede (§ 793), bolo určené nižšie poistné. Avšak aj v prípade, že pri šetrení poistnej udalosti zistí, že ste stanovili v poistnej zmluve nižšiu poistnú sumu, než je hodnota majetku, svoj majetok ste podpoistili. V takomto prípade nemôžete očakávať náhradu skutočne vzniknutej a vypočítanej škody, ale len jej pomernú časť. Odporúčame Vám nepodpoisťovať svoj majetok. Právo na poistné plnenie si môžete v zmysle § 104 OZ uplatniť počas 3 ročnej objektívnej premlčacej lehoty, ktorá začína plynúť 1 rok odo dňa vzniku poistnej udalosti.

 

Odporúčame Vám, venovať náležitú pozornosť najmä následkom neplnenia finančných záväzkov zo strany klienta/ poistníka/ poisteného, vyplývajúcich zo zmluvy. Pre neplnenie základnej povinnosti klienta, je platenie poistného, dochádza v zmysle OZ k zániku poistenia a k ukončeniu PZ. Neplatením nekončí Váš záväzok voči poisťovni. Poisťovňa má právo v lehote 3 ročnej objektívnej premlčacej doby vymáhať od Vás dlžné poistné.

 

Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, môžete písomnou formou vypovedať v zmysle OZ, a to ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím, musí už byť prijatá poisťovňou.

 

Možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je 8 denná; jej uplynutím poistenie zanikne. Poistiteľ nemôže vypovedať poistenie osôb.

 

Podľa § 801 Občianskeho zákonníka poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.

 

Pri poistných zmluvách s podielom na výnosoch, musí poisťovateľ každoročne písomne informovať toho, s kým bola uzavretá PZ, o stave jeho nárokov vyplývajúcich z PZ, vrátane stavu podielu na výnosoch. Ak poisťovateľ poskytol údaje o možnom vývoji podielov na zisku podľa odseku, musí toho, s kým bola uzavretá PZ, informovať aj o rozdieloch medzi skutočným stavom a vzorovým prepočtom.(§792, ods. 6 OZ).

 

Neukončujte predčasne poistenie pri určitých druhoch poistenia, môže to mať pre Vás ako Klienta, negatívny následok. Poraďte sa s nami, skôr, ako vykonáte takéto rozhodnutie.

 

V sektore poistenia alebo zaistenia je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený:

 

 1. V zmysle zákona o poisťovníctve č. 39/2015, v plnom rozsahu účinného od 1.1.2016, je predstavenstvo poisťovne alebo zaisťovne zodpovedné za dodržiavanie tohto zákona. Podľa § 3 poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne (ďalej len „Poisťovňa“) sú povinné pri

 

 1. výkone svojej činnosti postupovať obozretne, a to najmä spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy ich jej klientov. V zmysle § 37 Poisťovňa je povinná tvoriť technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným, príjemcom poistného plnenia, príjemcom zaistného plnenia.

 

 1. Na žiadosť NBS je Poisťovňa povinná preukázať primeranosť hodnoty technických rezerv, vhodnosť a primeranosť použitých metód a vhodnosť použitých štatistických údajov.

 

 1. Každá Poisťovňa je povinná podľa § 63 odseku 1, kryť minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť, to je platobnú schopnosť, použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi. Minimálna kapitálová požiadavka predstavuje výšku použiteľných základných vlastných zdrojov Poisťovne, ktorá nesmie poklesnúť, pretože by spôsobila vystavenie poistníkov a príjemcov poistných plnení neprijateľnej úrovni rizika, ak by Poisťovňa pokračovala vo vykonávaní činnosti.

 

 1. Absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, čiže platobnú schopnosť poisťovne, ustanovila NBS Opatrením č. 16/2015, zo dňa 14.7.2015, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2016.

 

 1. V zmysle § 5 tohto opatrenia, poisťovne pre neživotné poistenie majú túto hranicu 2 500 000 EUR, poisťovne pre životné poistenie 3 700 000 EUR. Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 je absolútna spodná hranica minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť súčet súm uvedených.

 

 1. Ak NBS v zmysle § 139 zákona o poisťovníctve zistí nedostatky v činnosti, alebo zistí, že činnosť vykonávaná Poisťovňou, môže viesť k ohrozeniu záujmov jej klientov, môže okrem pokút, aj odobrať poisťovni povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre niektoré poistné odvetvie, zúžiť rozsah poisťovacej činnosti pre niektoré poistenia v rámci poistného odvetvia, odobrať Poisťovni, ktorá súčasne vykonáva životné poistenie a neživotné poistenie, povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti

 

 1. Pre životné poistenie alebo neživotné poistenie.

 

 1. Podľa § 144 Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu informovať NBS, že prestala spĺňať kapitálovú požiadavku na solventnosť, alebo jej hrozí, že ju nebude spĺňať v nasledujúcich troch po sebe idúcich mesiacoch. Poisťovňa je povinná predložiť na schválenie NBS ozdravný plán do dvoch mesiacov od zistenia, že nespĺňajú kapitálovú požiadavku na solventnosť.

 

 1. Predložený ozdravný plán musí vychádzať z realistických predpokladov.

 1. Podľa § 147 sa použije nútená správa ako reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenie. Cieľom nútenej

 

správy je aj ochrana práv klientov poisťovne pred vznikom alebo narastaním škody, v nevyhnutnom prípade zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov, ako aj vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie poisťovne.

 

 1. NBS pristúpi zákonnými postupmi k odobratiu povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, ak nedošlo k ekonomickému ozdraveniu poisťovne. NBS postúpi príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu.

 

 1. Likvidáciou poisťovne je nárok z poistenia na akúkoľvek sumu, ktorú dlhuje poisťovňa poistenému, poistníkovi alebo oprávnenej osobe alebo iným poškodeným osobám, ktoré majú právo voči poisťovni na základe poistnej zmluvy. Aj v prípade, že klientovi nenastala poistná udalosť, poisťovňa musí vyplatiť klientovi ním zaplatené poistné a musí klientovi vyplatiť poistné aj v prípade, že klient zaplatil poistné, avšak poisťovňa neprijala návrh na klientom už uzatvorenej poistnej zmluvy.

 

 1. Klientovi musí poisťovňa vrátiť poistné aj z dôvodu zrušenia poistnej zmluvy pred dňom

 

vyhlásenia konkurzu, pretože je to nárok klienta z poistenia.

 

10. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby: Finančný agent nemôže inkasovať ani preberať finančné prostriedky od klienta v hotovosti. Na plnenie zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby a na prípadné výnosy vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa vzťahuje aktuálne ustanovenia platného zákona od 1.1.2016 č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov daňovníka, ktorý vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou a je vedený v registri NBS, príjmy FA so príjmami podľa § 6 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov.

 

Výklad niektorých pojmov:

 

Politicky exponovaná osoba:

 

 1. fyzická osobu, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcii trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, b) fyzická osobu, ktorou je b1) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel, manželka osoby uvedenej pod písm. a) b2) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej pod písm. a) alebo osoba, ktorá má podobné

 

postavenie ako zať, alebo nevesta osoby uvedenej pod písm. a) alebo b3) rodič osoby uvedenej pod písm. a), fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod: c1) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená pod písm. a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou pod písm.

a), alebo c2) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej pod písm. a).

 

Významná verejná funkcia: funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo obdobného zástupcu ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d´affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej Únie alebo v medzinárodných inštitúciách. Konečný užívateľ výhod realizovaného obchodu:

 

 

 1. fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva alebo

 

 1. fyzická osoba, ktorá fakticky alebo právne ovláda právnickú osobu – klienta (najmä má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osoby – klientovi; alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo iný riadiaci alebo kontrolný orgán právnickej osoby – klienta alebo akýmkoľvek iným spôsobom ovláda klienta – právnickú osobu)

 

 

 

11. Informácia pre klienta: ak klient nevykonáva obchod s vlastnými peňažnými prostriedkami alebo vo vlastnom mene alebo nie je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu, na osobitnom vyhlásení pre finančného agenta pravdivo uvedie, kto je vlastníkom peňažných prostriedkov alebo v koho mene obchod vykonáva alebo kto je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu.