Nájdeme Vám

                  tú správnu HYPOTÉKU

Úvery

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 14.6.2011 ako podriadený finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa úverových produktov klienti neplatia.

Sme obchodným partnerom spoločnosti   Gepard

 

 

 

Úvery             

Ušetrite s nami čas a peniaze

 

  • Porovnáme ponuky všetkých bánk
  • Spracujeme kompletnú úverovú dokumentáciu
  • Upozorníme na možné riziká a ponúkneme vhodné riešenie
  • Spolupracujeme len s overenými úverovými špecialistami na strane bánk
  • Sprostredkujeme výhodné poistenie na zabezpečenie úveru 
  • Zabezpečíme Vám klientský servis aj po podpise úverových zmlúv
  • Naše služby sú bez poplatku

 

 

 

Banky

TatraBanka logo
VUB banka logo
Slovenská sporiteľňa logo
Prima Banka logo
UniCredit Bank logo
Poštová banka logo
ČSOB logo
OTP Banka logo
mBank logo
Oberbank logo
akcenta logo

Kontaktujte nás


Zobraziť viac

Potvrdzujem, že som sa pred poskytnutím svojich osobných údajov oboznámil s Právnymi informáciami a svoje osobné údaje som uviedol pravdivo a súhlasím s ich spracovaním. Spoločnosť IPS s.r.o., je oprávnená spracovávať osobné údaje o potenciálnom klientovi/klientovi na účely, v rozsahu a na základe: zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nad rámec tohto oprávnenia zaškrtnutím políčka pod formulárom potvrdzujem udelenie súhlasu spoločnosti IPS, s.r.o., IČO: 44 253 605, so sídlom Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, aby moje osobné údaje spoločnosť IPS s.r.o. spracovávala v rozsahu meno a priezvisko, email, telefónne číslo a dôvod za akým kontaktujem spoločnosť IPS, s.r.o., na účel aj opätovného predkladania návrhov na vytvorenie a udržiavanie vhodnej ponuky finančných produktov pre mňa, resp. na účel oslovenia s ponukou nadobudnutia finančných produktov aj v budúcnosti. Ako potencionálny klient súhlasím s tým, že IPS, s.r.o , má právo použiť na ponuku finančných produktov aj telefónny volací systém, e-mail, SMS alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie, umožňujúce mu individuálnu komunikáciu s klientom. Ak IPS, s.r.o. bude realizovať svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, ako potencionálny klient vyjadrujem svoj súhlas a žiadam o poskytovanie informácií, materiálov a ponúk takýmto spôsobom. Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujem na dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Tento udelený súhlas môžem ako potenciálny klient/klient kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti IPS, s.r.o., Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, alebo zaslaním e mailu na adresu popovicova@ipsconsult.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby uvedené v § 21 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý, že zodpovedám za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytnem v tomto formulári a som si vedomý , že mnou poskytnuté údaje budú slúžiť spoločnosti IPS, s.r.o. k posúdeniu a vyhodnoteniu vhodnej formy odbornej pomoci a informácií, pomocou mojich informácií spoločnosť IPS, s.r.o. vyhodnotí, aké odporúčania finančnej služby sú pre mňa vhodné. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov potenciálneho klienta/klienta, sú uvedené na webovom sídle spoločnosti IPS s.r.o. „Informácie poskytnuté potenciálnemu klientovi /klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby“ v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. na www.ipsconsult.sk

ÚVERY - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Spoločnosť IPS, s.r.o. je registrovaná od 14.6.2011 ako podriadený finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985 (http://regfap.nbs.sk/search.php). Za poskytnuté služby sprostredkovateľa úverových produktov klienti neplatia.

 

 

Zobraziť viac

informačná povinnosť

Právne informácie

 

Podľa § 24 ods. 4 písm. c) a d) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť GEPARD FINANCE, s. r. o. nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní a/alebo na hlasovacích právach („kvalifikovaný vplyv“) spoločnosti IPS, s.r.o. a rovnako tak ani spoločnosť IPS, s.r.o. nemá kvalifikovaný vplyv na spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľom webového sídla www.ipsconsult.sk je obchodná spoločnosť IPS, s.r.o. v zastúpení Iveta Popovičová Šišková so sídlom na adrese Konopiská 511/1, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 253 605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo:  53130/B  („prevádzkovateľ“), ktorý na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou GEPARD FINANCE, s. r. o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta zapísaného v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v sektore poskytovania úverov pod registračným číslom 112 985.

 

Záujemca udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi, spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o. a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom prostredníctvom ich vpísania do systému, odsúhlasením podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich odoslaním na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa.

 

Získané osobné údaje prostredníctvom webového sídla www.ipsconsult.sk  budú spracované v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk hypotekárneho financovania a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje podľa podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o., ktorej je podriadeným finančným agentom a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom) s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak (napr. osobné údaje sprístupniť v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že tieto informácie sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania dotknutou osobou, ak nie je dohodnuté inak.

 

REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI

 

Link:  http://www.gepardfinance.sk/reklamacny-poriadok